Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN PORADNI ZDROWIA PROKREACYJNEGO

I. Definicje

Administrator Serwisu – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, ul. Mazowiecka11/21, 00-052 Warszawa, NIP: 5251575752

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://pogaduchyozdrowiu.psnnpr.com, służąca do kontaktu klientów z Poradnią Zdrowia Prokreacyjnego świadczącą usługi konsultacji drogą elektroniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.

Usługodawca – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSN NPR) – organizacja pozarządowa. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@psnnpr.com.

Konsultacja online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.

Konsultant – dyplomowany Nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności według metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, zatrudniony przez PSN NPR na umowę zlecenia jako pracownik pełniący dyżury w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług konsultacji online za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

 1.  Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Poradni Zdrowia Prokreacyjnego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w komunikator internetowy.
 4. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki za pomocą sieci Internet.
 5. Konsultacje odbywają się poprzez komunikator: Google Meet
 6. Czas zestawienia łącza i ustabilizowania połączenia jest wliczany do czasu konsultacji.
 7. Spotkanie przy pomocy innego komunikatora jest możliwe wyłącznie za wcześniejszą zgodą Konsultanta, który zgodzi się przy uzgadnianiu terminu wizyty na kontakt za pomocą tego innego komunikatora. UWAGA! Reklamacje z tytułu niemożności połączenia się za pomocą innych komunikatorów nie uzgodnionych wcześniej z Konsultantem, wynikające z problemów technicznych, nie będą uwzględniane.

III. Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) zarezerwowania usługi poprzez wybór Konsultanta oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą narzędzia rejestracji (kalendarza) dostępnego w Serwisie,
  c) zakupu i opłaceniu Konsultacji online znajdującej się pod linkiem https://sklep.psnnpr.com/produkt/konsultacje za pomocą sklepu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dostępnego w domenie sklep.psnnpr.com,
 2. Usługa musi być zakupiona, opłacona a wpływ opłaty na konto Stowarzyszenia musi być potwierdzony najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem porady. W innym przypadku termin rezerwacji może być zwolniony i zajęty przez inną osobę.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 4. Odwołanie Konsultacji online następuje poprzez zalogowanie się do serwisu – link do zalogowania znajdują się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji.
  W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonych kosztów na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

IV. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (https://pogaduchyozdrowiu.psnnpr.com/polityka-prywatnosci-2/)

V. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji zgodnie z regulaminem sklepu https://sklep.psnnpr.com/reklamacja-i-zwroty/
 2. Reklamacje należy składać e-mailem na adres zamowienia@psnnpr.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.
 4. Treść regulaminy w formie pliku PDF do pobrania